1 av 10 barn…..

Makt og muligheter 2023

Takk til alle innledere og deltakere på årets Makt og muligheter 2023!

Andelen barn som vokser opp i fattigdom i Norge er tredoblet siden år 2000, og mer enn ett av ti barn vokser i dag opp i en lavinntektsfamilie.

I gjennomsnitt vil det si at to til tre elever i hvert klasserom vokser opp i en familie med dårlig råd. Totalt utgjør dette rundt 112 000 barn.

Barn av foreldre uten fast jobb og foreldre med ikke-vestlig bakgrunn er særlig utsatt, i tillegg til barn som vokser opp i store husholdninger, med enslige forsørgere eller med
foreldre som har lav utdanning.

Å vokse opp med dårlig familieøkonomi har ofte konsekvenser for barnets muligheter videre i livet. Forskning viser at barn som vokser opp i fattigdom har større risiko enn andre
barn for selv å bli fattige som voksne, at de i mindre grad enn andre barn deltar i sosiale aktiviteter og at det er en sammenheng mellom inntektssituasjonen til familien og barns
psykososiale helse. En stor andel av ungdommene som faller utenfor, har vokst opp i en lavinntektsfamilie.
Det er også disse ungdommene som sliter mest med å bli en del av fellesskapet igjen.

Hvordan skal vi styrke oppvekstsvilkårene til barn i fattige familier på kort sikt, og forebygge at fattigdom går i arv på lang sikt?

Se hele programmet her: Makt og muligheter 2023