Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge (SF) møter Regjeringens kontaktutvalg for økonomisk og sosialt vanskeligstilte (KU) 4 ganger i året.

Neste møte er 21.06.19 med Barne og familiedepartementet (BFD).