Batteriene jobber med grupper eller organisasjoner som jobber i det som kan kalles velferdssamfunnets utkantstrøk.

Det er mennesker som av ulike grunner står svakt når det gjelder arbeid, bolig, utdanning, anerkjennelse, politisk gjennomslagskraft eller andre goder som hører med til det å leve et godt liv.

Med sosial rettferdighet mener vi at alle skal ha lik tilgang til samfunnets goder.

SOSIAL RETTFERDIGHET = LIK TILGANG TIL SAMFUNNETS GODER