Verdipolitisk plattform:

«Ingenting om oss uten oss»

Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge er et landsdekkende nettverk av brukerorganisasjoner med bred og verdifull erfaring som brukere av velferdstjenestene. Vår visjon er et Norge uten fattigdom og sosial ekskludering. Samarbeidsforum vil at marginaliserte grupper skal ha makt og politisk innflytelse.

Vårt oppdrag er å avdekke forhold ved samfunnet som skaper og opprettholder fattigdom og urettferdighet. Vi vil påvirke beslutningstakerne og vi tilbyr vår kompetanse. Vårt engasjement bygger på verdiene solidaritet, likeverd og empowerment.

Vi vet at de omfattende konsekvensene av fattigdom ikke blir håndtert på alvor, før de som lever i denne virkeligheten blir sett på som en del av løsningen – ikke en del av problemet.

Vi vet at de menneskene som er påvirket av beslutningen må delta i beslutningsprosessen fra begynnelse til slutt. Bare på den måten er virkelig og varig endring mulig.

Vi vil ikke støtte noe initiativ som har en negativ virkning på mennesker som lever i fattigdom. I stedet vil vi fremme og støtte politiske prosesser og initiativer som går til roten av problemet som fattigdom og ulikhet i Norge utgjør.

POLITISKE SAKER

  • Rett til egnet bolig for alle
  • Helse med særlig fokus på rus og psykiatri
  • Rettighetsbasert sosialhjelp (basert på nasjonal minstenorm)
  • Et mer inkluderende arbeidsliv
  • Et inkluderende samfunn for de som er nye i Norge
  • Barn i fattige familier
  • Asylpolitikk
  • Et kultursensitivt barnevern
  • En human kriminalomsorg

Brosjyre

Se også vår brosjyre  (PDF)