• Sosialt entreprenørskap

Sosiale entreprenører kommer opp med nye løsninger på sosiale- eller samfunnsmessige problemer. De bruker ofte metoder fra forretningsverden for å løse disse. De kan engasjere seg innen for eksempel miljø, helse, utdanning, menneskerettigheter, demografiske utfordringer og økonomisk utvikling. De kan også har et veldig lokalt fokus ved å løse sosiale problemer i sitt eget nabolag.

På Batteriene jobber vi i hovedsak med frivillige organisasjoner (foreninger), og i mindre grad med sosiale entreprenører. Men vi kan være med å støtte dette arbeidet i start-fasen hvis en person med sin erfaring ønsker å endre situasjonen for seg selv og andre i samme situasjon.

ORGANISASJONSFORMER

En sosial entreprenør har flere organisasjonsformer å velge mellom for å registrere sitt sosiale foretak i Brønnøysundregistrene:

  • Ideelt AS

Stifterne i et aksjeselskap kan være både personer og enheter. Det som trengs er vedtekter, stiftelsesdokument og en aksjekapital på minimum 30 000 kr. Dets om skiller et Ideelt AS fra vanlig AS er at det presiseres i vedtektene at et bestemt sosialt- eller miljømessig formål skal prioriteres fremfor mål om maksimal avkastning. Ideelt aksjeselskap er et begrep som benyttes om aksjeselskap hvor man i vedtektene har satt målet om maksimal avkastning til side for å ivareta et bestemt formål uten at dette skal gå på bekostning av aksjelovens krav til sunn forretningsdrift. Et slikt bestemt formål kan for eksempel være av sosial eller miljømessig art, men kan også handle om forskning eller andre ikke-økonomiske interesser eierne måtte ha. Kan registrere seg i frivillighetsregisteret.

  • Samvirke

Samvirke eller kooperasjon organiseres slik at de som driver produksjonen eller drar nytte av den, også skal lede den, slik at overskuddet ikke tilfaller utenforstående kapitaleiere. I Norge er det mest salgs- og forbrukersamvirke, men formen brukes også i lokalsamfunn for å skape fellesskap og delt eierskap.

  • Stiftelse

Kan drive med kommersielle aktiviteter eller ikke. Må ha vedtekter og et styre. Stiftelser skal ved opprettelsen ha en grunnkapital på minst 100.000 kroner.

Former som velges av sosiale entreprenører, men som ikke regnes som sosiale foretak er:

  • AS med sosialt formål
  • Enkeltpersonforetak
  • Statlig eid AS

HVA ER FORSKJELLEN PÅ EN FRIVILLIG ORGANISASJON (FORENING) OG ET SOSIALT FORETAK?

Å opprette en forening er gratis. og det er relativt enkelt å registrere en forening i Brønnøysundregistrene for å få et organisasjonsnummer. Man være minst 3 personer i et styre, og man må sende inn vedtekter og protokoll (møtereferat) fra stiftelsesmøte. Med et organisasjonsnummer kan foreningen søke offentlige og private tilskuddsordninger til drift og prosjekter. Et sosialt foretak kan ikke søke om den type midler. Det er vanlig at det meste av arbeidet i foreningen er basert på frivillighet, men det er mulig å ha ansatte som mottar lønn. Det er ikke mulig å ta ut et eventuelt overskudd / profitt. I et sosialt foretak forplikter man seg til at overskuddet skal gå tilbake til et sosialt formål. Med et organisasjonsnummer er det gratis å registrere en forening i Frivillighetsregisteret, dette kan gi mulighet for momsfritak og å bli mottaker av Grasrotandelen. Et ideelt AS kan registrere seg i Frivillighetsregisteret, men det kan ikke de andre organisasjonsformene.