• Hvordan skrive en god prosjektbeskrivelse?

Viktige elementer:
Når du skal beskrive prosjektet ditt i en søknad, eller utforme en generell prosjektbeskrivelse er det en del ting som er viktig å få frem. Dette er for å trygge leseren om at prosjektet er relevant, gjennomførbart og bærekraftig. Spørsmålene nedenfor er ment til å hjelpe dere med å tenke igjennom og belyse viktige aspekter ved prosjektet. Dette samsvarer også godt med hva tilskuddsgivere vektlegger i en søknad.

Hvorfor er prosjektet viktig?
Her må dere gå inn på behovet for prosjektet. Forsøk å finn statistikk og forskning som viser omfanget av problemet dere ønsker å løse.

Hvorfor er prosjektet viktig for enkeltindivider? Hvorfor er det viktig for samfunnet? Er det en samfunnsøkonomisk nytte av prosjektet?

Hva er resultatet av prosjektet?

Resultatet er de konkrete tingene dere gjør i prosjektet.

Prøv å tallfeste resultatene.

F.eks. at dere skaper en ukentlig møteplass for ca. 10 deltakere.

Hva finnes av lignende tiltak og hva er unikt med deres?

Det er viktig å vise at du kjenner til feltet og til andre aktører som gjør lignende ting.

Det at det finnes andre som jobber likt er ikke nødvendigvis noen ulempe for dere, så lenge dere er tydelige på hvordan dere samarbeider med og/ eller supplerer de andre aktørene.

Er behovet så stort at det deres prosjekt trengs i tillegg til alt det andre som finnes allerede? Hva er unikt med dere? Hvordan skiller dere dere fra eksisterende tiltak?

Hva er de direkte og indirekte effektene av prosjektet? (mer generelt enn resultatet)

Effekten er mer overordnet enn resultatet.

F.eks. effekten av at prosjektet skaper møteplasser for 10 deltakere kan være mindre ensomhet, bedre psykisk helse, mindre frafall fra arbeidslivet og mindre radikalisering.

Hvorfor er dere rett organisasjon til å gjennomføre prosjektet?

Hvilken kompetanse har dere for å gjennomføre prosjektet? Dette kan være f.eks. egenerfaring med problemstillingen, erfaring fra lignende prosjekter, kjennskap til kulturen og språket til målgruppen osv.

Her kan dere gå inn på styret og ansatte, men også andre strukturer slik som fagråd, brukerråd osv. som kvalitetssikrer prosjektet.

Organisering og fremgangsmåte?

Hvordan har dere konkret tenkt å gjennomføre prosjektet?

hvem gjør hva og når?

Hva er mulige utfordringer og hvordan løser dere disse?

Å ta opp utfordringer med prosjektet viser at dere er realistiske og gjennomtenkte og er positivt.

Hvem samarbeider dere med?

Hvem samarbeider dere med, hvilke roller har de og dere?

Det er viktig at dere bruker reelle samarbeid, og ikke bare på papiret.

Noen grad av frivillighet?

Bruker dere frivillige i prosjektet? Prøv å tallfeste hvor mye frivillig innsats prosjektet genererer. Mange tilskuddsgivere er opptatt av frivillighet.

Videreføring og bærekraft?

Hvordan skal dere sørge for at prosjektet blir bærekraftig og fortsetter også etter prosjektperioden?

Har dere tenkt å bli uavhengig av tilskudd? Hvordan skal dere få til dette?