• HVOR SØKE STØTTE?

Statlige støtteordninger:

På denne siden på regjeringen.no finner du en oversikt over statlige tilskuddsordninger for frivillige foreninger og organisasjoner. Disse er sortert etter departement.

Eksempler på departement og tilskudd:

 • Barne- og familiedepartementet (ordningene forvaltes av Barne- ungdoms og familiedirektoratet og Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner)
  • Tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet
  • Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom
  • Mangfold og inkludering
 • Helse- og omsorgsdepartementet (ordningene forvaltes av Helsedirektoratet)
 • Justis og beredskapsdepartementet 
  • Tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner
  • Arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og begrensninger av unges frihet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
  • Boligsosialt kompetansetilskudd
  • Tilskudd til politisk ungdomsorganisasjoner
  • Tilskudd til nasjonale minoriteter
 • Kulturdepartementet (ordningene forvaltes av flere underliggende virksomheter og tilskuddsmottakere som viderefordeler tilskuddene)
  • Søknadsberettigede samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner
  • Midler til innsats for at barn som lever i inntektsfattige familier skal få delta i fritidsaktiviteter
 • Kunnskapsdepartementet (de fleste ordningene forvaltes av Utdannningsdirektoratet eller Vox)
  • Tilskudd til organisasjoner

Stiftelser med støtteordninger:

Gjensidigestiftelsen har søknadsfrist 15. september hvert år. De deler hvert år ut rundt 200 millioner kroner til allmennyttige prosjekter innen trygghet og helse. Dette kan være prosjekter innen sikkerhet, mestring og læring, sosial inkludering og mangfold, fysisk aktivitet og kosthold. Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivilighetsregisteret (Brønnøysund) kan søke. Søknadsskjema finner du på nett. Hvis du søker 15. september får du svar i midten av desember.

Stiftelsen Dam (tidligere Extrastiftelsen) har sine hoved-søknadsfrister 15. september og 15. mars. De støtter prosjekter innen frivillighet og helse. Du kan søke om å bli godkjent søkerorganisasjon, eller søke gjennom en av stiftelsens medlemsorganisasjoner. Søknadsskjema finner du på nett.

Sparebankstiftelsen har søknadsfrister 1. februar og 1. september. De støtter prosjekter innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, natur, nærmiljøaktiviteter og kulturminner. Søknadsskjema finner du på nett.

Storebrands «Vi heier på» har søknadsfrister 1. oktober og 1. april. De støtter prosjekter innen miljø, samfunn, læring, utvikling, liv og helse. De prioriterer prosjekter med et langsiktig bærekraftig perspektiv, og gir ikke støtte til drift. Søknadsskjema finner du på nett.

Anthonstiftelsen deler ut støtte til ulike organisasjoner/institusjoner som har prosjekter og aktiviteter rettet mot vanskeligstilte barn og unge.

Stiftelsen Fritt Ord har søknadsfrister 7 ganger i året. De støtter prosjekter innenfor programområdene Medier og demokrati, Informasjon og offentlig debatt, Stipend og undervisning og Kunst og kultur. Søknadsskjema finner du på nett.

Stiftelsen Scheibler støtter samfunnsnyttige og kulturelle prosjekter i Oslo-området.