Inntekter Budsjett Regnskap Utgifter Budsjett Regnskap
Diverse inntekter     Leie av lokaler    
Diverse tilskuddsmidler     Materiell    
      Honorar    
      Mat    
      Transport    
      Kontorrekvisita    
      Annonser    
      Annet    
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Sum inntekter     Sum utgifter