2015

04. juni 2015
Tema: opptrappingsplan for rusfeltet

Kontaktutvalget hadde følgende innlegg:

 • Carl Eliassen, MarBorg Nord: tema: innledning
 • Line Eikenes Langsholt, RIO: tema: opptrappingsplanen knyttet til fattigdom, NAV og meningsfull aktivitet
 • Johan Lothe, Wayback, tema: opptrappingsplanen knyttet til overgang fra behandling til ettervern og å mestre en rusfri hverdag. Berører boligutfordringer og gjeldsproblematikk
 • Ann-Kirsti Brustad, Bikuben: tema: pårørende
 • Erik Bjerke, KREM: tema: inngangen til arbeidslivet
 • Martin Gustavsen, Leieboerforeningen, tema: bolig

Oppsummering:
Statsråd Eriksson sa at regjeringen 7. mai i år sendte et lovforslag til Stortinget om endringer i overgangsstønaden, utdanningsstønaden og stønad til barnetilsyn. Kravet til aktivitetsplikt skjerpes. Stadig flere kommer ut i arbeid og dette er hensikten med innskjerpingen. Videre reduseres perioden for hvor lenge stønaden kan tas med til utlandet fra seks måneder til seks uker.

I forbindelse med spørsmål om barnefattigdom henviste statsråden til regjeringens strategi mot barnefattigdom. Det er vanskelig å få bukt med barnefattigdom, men det bør påses at barn som vokser opp i fattige familier får like muligheter. Ett av tiltakene som ble omtalt var styrking av gratis kjernetid for familier med lav inntekt.

Trykk her for å lese hele referatet: Referat fra møte i Kontaktutvalget 040615

11. mars 2015
Tema: overgangsstønaden og barnefattigdom

Kontaktutvalget hadde følgende innlegg:

 • Stig Rusten, Aleneforelderforeningen: tema: overgangsstønaden
 • Johanna Engen, Velferdsetaten: tema: strategi om barnefattigdom
 • Bente Karlsen Røstad, RIO: NAV og barnevern

Trykk her for å lese hele referatet: Innspill i Kontaktutvalget 11. mars 2015

2014

roberterikson

22. april 2014
Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson  informerte om de endringene som er blitt gjennomført innenfor hans ansvarsområde siden tiltredelse. Dialog. Kontaktutvalget hadde 5 innlegg:

 • Johanna Engen, VA: tema: fattigdom
 • Stig Rusten, Aleneforeldreforeningen: tema: barn
 • Arne Mellerud, Stiftelsen Rettferd for Taperne: tema: ungdom
 • Erik Bjerke, KREM: tema: meningsfull aktivitet
 • Bente Karlsen Røstad, RIO: tema: rus og ettervern

Ministerens tanker og ambisjoner for samarbeidet med Kontaktutvalget for økonomisk og sosialt vanskeligstilte. Dialog.

Aktuelle saker framover der ministeren ser det som nyttig at Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge gir innspill og konstruktive forslag. Dialog.

4. september 2014: 
Trykk her for å lese hele referatet: Dropouts, velferdsordinger, tak på sosialhjelp, innvandrerkvinnerog arbeidsliv

Kontaktutvalget hadde følgende innlegg:

 • Stig Rusten, Alenforeldreforeningen: tema: om å forkorte foreldrenes sosialhjelp når barna har egen inntekt
 • Dag Westereim, Velferdsalliansen: tema: om øvre tak for sosialhjelp
 • Bibi Thaiba Musavi, Bibi Amka: tema: kvinner med innvandrerbakgrunn inn i arbeidslivet
 • Martin Gustavsen, Leieboerforeningen:tema: om frafall i videregående skole

2013

Vi hadde tre møter i Kontaktutvalget i 2013. To av møtene var med statsråd Anniken Huitfeldt. Det tredje møtet var etter at den nye statsråden Robert Eriksson hadde tiltrådt.

27. mai 2013
Møtet med statsråden dreide seg om den nye Stortingsmelding nr. 17, (2012 – 2013) Byggje, bu, leve. På møtet deltok også prosjektleder fra KRD som skal jobbe med ny nasjonal strategi for boligsosialt arbeid. Det ble klart i løpet av møtet at SF skal trekkes inn tidlig i prosessen med den nye strategien. Ett resultat av det var at prosjektleder og hennes kollega deltok i Samarbeidsforum i juni og fikk våre innspill der til hva som er viktig å satse på i boligsosialt arbeid. Videre var SF med på et høringsmøte i regi av KRD der vi hadde innlegg om boligstrategien.

 • Innlegg 1: Kommunal  utbyttepolitikk jf. ”Nok er nok”-aksjonen v/ Lars Aasen. ”Gjengs leie” tilnærmet lik markedsprisene. Styring av KF Boligbygg. 1,4 mrd. etterslep vedlikehold, forfalne boliger, og her bor byens mest vanskeligstilte. Staten betaler dyrt gjennom bostøtten. Kommunene profitterer.
 • Innlegg 2: Hvordan boligpolitikken rammer minoritetsbefolkningen v/ Bibi Musavi. Diskriminering i leiemarkedet. Manglende informasjon om lovverk for innvandrerbefolkningen, som i sin tur medfører at de stiller svakt ved utforming av husleiekontrakter.

30. september 2013
Kontaktutvalget hadde tema: Stortingsmelding “ Flere i arbeid.” Her deltok de to stats-sekretærene i møtet. Forumet hadde to innledninger til temaet basert på den egenerfaringen som forumet representerer.

4. desember 2013
Kontaktutvalget hadde sitt første møte med den nye statsråden Robert Eriksson. Møtet bar preg av å gjøre oss kjent med hverandre, deretter å gi innspill til statsbudsjettet 2015. Forumet var særlig opptatt av å styrke innsatsen for barn, familier og dessuten et sterkere fokus på inkludering. SF overleverte våre innspill skriftlig til statsrådn.

Av tiltak på statsbudsjettet 2015 tok vi bla opp disse:

 • Gi gode incentiver til bedrifter som tør å gjøre arbeidsplasser tilgjengelig for de mest sårbare gruppene.
 • Barnetrygden må bli det den var tenkt å være; en måte å sikre utsatte barnefamilier  på. Det betyr en kraftig oppjustering av barnetrygden.
 • Tiltakspakker for å hjelpe barn fra fattige familier, må redefineres slik at de styrker foreldrene slik at de igjen kan sikre sine barn også økonomisk.
 • Overgangsstønaden er truet igjen. SF legger sterk vekt på at stønaden er et godt intenciv til å styrke særlig aleneforeldre utdanningsmuligheter.