Om Batteriet

Du finner Batteriene i 5 byer i Norge. Vi er ressurssenter for egenorganisering, selvhjelp og påvirkningsarbeid.

Vi arbeider for at grupper og organisasjoner skal bli slagkraftige over tid. Batteriet ønsker å være et sted der lengselen, drømmen og håpet får næring. Vi har kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø og Kristiansand.

Batteriet er en del av Kirkens Bymisjon, og er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Faglig grunnlag

Arbeidsmåten til Batteriet bygger på empowerment. Det betyr at mennesker, enkeltvis eller i fellesskap, reduserer sin avmakt og får større kontroll over eget liv, og at de får mulighet til å endre sine livsbetingelser. På Batteriet tar vi utgangspunkt i de ideene, prosjektene og problemene folk har, og vi støtter dem i å finne løsninger i fellesskap med andre.

Veiledning står sentralt i vår faglige tenkning. Å veilede for oss betyr bl.a. å sette i gang prosesser for å styrke den andres mestringsevne. Veiledning er preget av dialog – en samtale mellom likeverdige og har som utgangspunkt at vi prøver å møte den andre der hun er.

Vi tror at den som veiledes på Batteriet har de beste forutsetninger for å finne den veien som er riktig for henne i den rollen hun har eller vil ta i sin organisasjon eller fellesskap. I det perspektivet blir gode spørsmål viktige i veiledning, slik at den andre kan finne svarene hun søker. I veiledningen har vi fokus på at den andre kan bli seg bevisst hvilke verdier hun har, og om praksis i hennes arbeid samsvarer med disse. Veiledning på Batteriet har også preg av undervisning, trening, refleksjon slik at den andre kan bli i stand til å sette ut i handling det hun har funnet i veiledningen.

På Batteriet bruker vi  metoden samfunnsarbeid som er en metode innenfor sosialt arbeid –feltet. Det betyr å mobilisere mennesker som vil forbedre egne fellesskap gjennom kollektiv handling. Det er mange mennesker  som i utgangspunktet har felles interesser – som enslige forsørgere, fattige, flyktninger etc, men som mangler et fellesskap der de snakker sammen, finner ut at de har felles interesser, og prøver å gjøre noe med dem i fellesskap. Selv om de har felles  interesser,  forsøker de å realisere dem  på egen hånd. I den posisjonen som individuelle  står de veldig svakt overfor instanser i samfunnet som har makt til å endre deres livsvilkår. Derfor er fellesskapsbygging viktig.

I samfunnsarbeid er vi med på å skape fellesskap mellom dem det gjelder, dem som har skoen på og vet hvor det trykker. Sammen kan vi identifisere problemene, mobilisere utfordringene og bli mer handlekraftige. En avgjørende faktor er at deltakelse og mobilisering skjer fra grasrota.

Den som har skoen på… En studie av sivil dialog som middel for å bekjempe fattigdom og sosial eksklusjon i Norge: Bjørn Hvinden, 2011 NOVA http://www.hioa.no/About-HiOA/Centre-for-Welfare-and-Labour-Research/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2011/Den-som-har-skoen-paa

Sagt om oss

«I Norge er frivillighet ikke det å bare væres snill med noen, men å hjelpe hverandre opp. Batteriet er et sted hvor en kan løfte hverandre opp. Et godt samfunn trenger slike. Fordi vi alle trenger både å løfte og å bli løftet av og til.»
Trine Skei Grande (V)

”Brukermedvirkning er et av tidens fyndord, men dessverre ikke alltid en realitet. Batteriet bidrar til å skape ikke bare brukermedvirkning, men brukerinnflytelse. For oss som sosialarbeidere innebærer dette å treffe kjernen i sosialt arbeid”
Mimmi Kvisvik, Forbundsleder Fellesorganisasjonen FO

“Jeg har hatt gleden av å samarbeide med Batteriet, og å sette meg inn i det de driver med. jeg har stor respekt for deres genuine engasjement, og vilje til å stå opp for dem som trenger det mest. Batteriet er et nasjonalt fyrtårn i arbeidet for svake grupper.”
Rolf Rønning, Professor Høgskolen i Lillehammer

Batteriet er Miljøfyrtårn

Kirkens Bymisjons verdigrunnlag forplikter oss på å verne om miljøet og stå for en ansvarlig ressursforvaltning. Batteriet er Miljøfyrtårnsertifisert.

thCAFCLH9R

Batteriet er et ressurssenter for grupper og organisasjoner. Vi jobber for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering i Norge.