Krever samarbeid på tvers for å styrke utsatte grupper

Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge (SF) startet året i møte med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) for å levere innspill til statsbudsjettet 2018.

Forumet setter søkelyset på grupper og individer som i dag befinner seg langt fra det ordinære arbeidslivet. «Ingenting om oss, uten oss» er en del av SF sin verdipolitiske plattform, sier Ellen Bachmann som er daglig leder ved Batteriet som er sekretariat for forumet.

Forumet består av 12 landsdekkende organisasjoner, og møter statsråden 3-4 ganger i året, les mer her.

bilde-ku-for-motet-6-jan-2017
Representanter for SF som møtte i Kontaktutvalget 06.01.17: bak fra venstre: Stig Rusten (Aleneforeldreforeningen), Tor Bernhard Slaathaug (Stiftelsen Rettferd for taperne), Dag Westerheim (Velferdsalliansen EAPN), Ellen Bachmann (Batteriet Oslo). Foran fra venstre: Nisa Saeed (Likestilling, Inkludering og Nettverk), Lars Aasen (Leieboerforeningen) og Carl Eliassen (Marborg).
  • Forumet er bekymret for at departementene ikke tenker helhetlig i sitt arbeid opp mot sårbare grupper og med bekjempelse av fattigdom i Norge. På tross av økte ressurser til å koordinere saker på tvers av departementene, har forumet flere eksempler på at dette ikke gjøres på en god nok måte.
  • Forumet mener at ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) ikke bør tidsreduseres, men fortsatt være 4 år. Samtidig er forumet kritisk til at det stadig blir vanskeligere å bli omfattet av ordningen, og reagerer også på at brukermedvirkningsprinsippet synes å svekkes.
  • Forumet mener det er et dokumentert behov for en målrettet innsats i den kommunale boligmassen, og at det er nødvendig å pålegge kommunene aktiviteter. Det bør også blant annet innføres et forbud mot å ta ut utbytte fra kommunale utleieboliger så lenge det er understandard og/eller vedlikeholdsetterslep.

Forumet fikk også anledning til å snakke med arbeids- og sosialministeren om barn som vokser opp i fattige familier. Dette temaet vil være forumets hovedfokus frem mot valget 2017.

Utdrag fra innlegg:
Nye satser for sosialhjelp for 2017 viser til en oppjustering på 2,0%, noe som betyr at en enslig sosialklient får utbetalt 5950 kroner/mnd. Satsene for 2016 var på 5850 kroner/mnd, altså har det blitt en økning på mindre enn 2%. Tar man i tillegg høyde for prisveksten i fjor på over 3% resulterer dette i at sosialklientene, og barna som lever i familier som er mottakere av sosialhjelp, reelt må klare seg med mindre penger i år enn i fjor.

Forumet har fulgt utviklingen i sosialhjelpen over flere år, og erfarer at de økonomiske forskjellene mellom sosialhjelpsmottakere og befolkningen i sin helhet øker. Oppvekstsvilkårene blir stadig verre for barna som rammes. Vi vet at det er dårlig samfunnsøkonomi å skape stadig dårligere levekår for store grupper barnefamilier. Forumet mener at satsene for sosialhjelpen i kommunene må justeres til et nivå som minst er på det Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) sier er tilstrekkelig til å kunne opprettholde et rimelig forbruksnivå. For de som er avhengig av sosialhjelp utgjør dette ofte en stor forskjell, som for eksempel om barna kan delta på aktiviteter.

Videre er forumet bekymret for en utvikling der stadig flere foreldre med utsatt økonomi, eller som befinner seg i en sårbar situasjon, fratas reell mulighet til utdanning, og dermed oftere risikerer å bli ekskludert. Utdanning er ofte en inngang til deltakelse, som igjen kan være veien ut av fattigdom. Det er skremmende at de siste regjeringene har bidratt til det motsatte, ved for eksempel å endre overgangsstønaden slik at de fleste aleneforeldre ikke lenger kan kombinere denne med utdanning.

Det er stadige endringer, kutt eller underreguleringer i ytelser og stønader til foreldre og barn/ungdom som gjør hverdagen vanskeligere for mange. De økonomiske forskjellene øker, og stadig flere barn vokser opp i fattige familier. Tallet når snart 100 000, og har doblet seg siden år 2000.

Fortsatt er det slik at fattigdom arves og problemer reproduseres. Forumet mener at det å leve i vedvarende lavinntekt øker risikoen for sykdom og psykiske lidelser. Samfunnet risikerer også en økt andel på sosialhjelp, uføre og andre trygdeytelser og økte utgifter til barnevern.

Skal vi lykkes fremover med å avskaffe barnefattigdom er det viktig å snu utviklingen. Dette krever politisk vilje! Vi trenger blant annet bedre ytelser for de som er utenfor arbeidsmarkedet, og samtidig sikre alle foreldre muligheter til utdanning.

– Vi vet at de omfattende konsekvensene av fattigdom ikke blir håndtert på alvor før de som lever i denne virkeligheten blir sett på som en del av løsningen, ikke en del av problemet. Med dette ønsker vi å være med på utforme politikken som angår oss. Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge (SF).

logo_samarbeidsforum

16237774_10158026885555543_628455523_n (1)
Representanter for forumet, Batteriet og politisk rådgiver Morten Bakke og statsråd Anniken Hauglie.